ยินดีต้อนรับสู่บล็อก นางสาวศุจินันท์ ศิริรักวงษา คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี


บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยี คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีราคาแพง มีระบบการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นและประสิทธิผลสูงขึ้นรวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย อย่างไร ก็ตาม เทคโนโลยีเป็นคำที่มาจากภาษาลาติน และภาษากรีก คือ ภาษาลาติน Texere : การสาน (to weare) :การสร้าง (to construct) ภาษากรีก Technologia : การกระทำอย่างมีระบบ (Systematic Treatment)  เทคโนโลยีมิได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุผล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. 2525 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม


วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัวนางสาวศุจินันท์ ศิริรักวงษา
ชื่อเล่น : มิ้นท์
วันเกิด 29 ตุลาคม 2537
คติประจำใจ : อดีตคือสิ่งที่ผ่านมา ปัจจุบันต้องทำให้ดีกว่าเดิม
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102132